Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2010) 0524

Fremsættelsesdato:

29.09.2010

Procedurenummer:

COD/2010/0278

Retsgrundlag:

Art. 121, stk. 6 TEUF
Art. 136 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
KOM (2010) 0524
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 18. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 13. december 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Europa-Kommissionen vedtog den 29/9 2010 en lovgivningspakke, som blandt andet har til formål at sikre en bredere og nøjere overvågning af finanspolitikkerne.

Lovgivningspakken består af seks retsakter: fire forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en gennemgribende reform af stabilitets- og vækstpagten, mens to nye forordninger skal sikre, at de makroøkonomiske ubalancer, der er ved at opstå i EU og euroområdet, opdages og håndteres effektivt.

Kommissionen foreslår, at ændringerne af både den forebyggende og den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten bakkes op af et nyt sæt graduerede finansielle sanktioner for medlemsstaterne i euroområdet.

Hvad angår den forebyggende del, vil væsentlige afvigelser fra en forsigtig finanspolitik føre til, at der skal deponeres et rentebærende beløb. For den korrigerende dels vedkommende vil der skulle deponeres et ikke-rentebærende beløb, som beløber sig til 0,2 % af BNP, hvis der vedtages en afgørelse om, at et land har et uforholdsmæssigt stort underskud. Denne deponering konverteres til en bod, hvis det pågældende land ikke efterkommer henstillingen om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud.

For at sikre håndhævelsen af disse sanktioner er der forudset en "omvendt afstemningsmekanisme". Det betyder, at Kommissionens forslag om en sanktion anses for at være vedtaget, medmindre Rådet forkaster det med kvalificeret flertal. De renter, der påløber deponeringerne og boden, vil blive fordelt mellem de medlemsstater i euroområdet, som hverken har uforholdsmæssigt store underskud eller uforholdsmæssigt store ubalancer.

De andre initiativer i pakken: KOM (2010) 0522, KOM (2010) 0523, KOM (2010) 0525, KOM (2010) 0526 og  KOM (2010) 0527.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".