Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er et direktiv?

Spørgsmål og svar


Hvad er et direktiv?

Et direktiv er et stykke EU-lovgivning

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er et direktiv?

Svar

Direktiver er en af de klassiske typer af retsakter, som anvendes inden for EU-samarbejdet.

Om direktiver hedder det i EUF-traktatens art. 288 TEUF: ”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen.”

Direktiverne gælder altså ikke direkte som national ret i medlemsstaterne, men medlemslandene skal gennemføre direktivet i national ret inden en tidsfrist, som er fastsat i direktivet. Når et medlemsland har gennemført direktivet i national ret, skal medlemslandet underrette Kommissionen (den såkaldte notifikation).

Direktiver fastlægger som udgangspunkt et mål, der skal nås, men det er overladt til medlemslandene selv at bestemme form og midler til gennemførelse af direktivet. I Danmark kan et direktiv for eksempel gennemføres ved en lov eller en bekendtgørelse. Der er i praksis stor forskel på, hvor meget råderum medlemslandene har til at bestemme form og midler for gennemførelsen. Nogle direktiver fastlægger kun meget generelle rammer inden for et bestemt politikområde eller nøjes med at fastsætte minimumsregler på et område, hvorefter medlemslandene så kan fastsætte skrappere krav. Andre direktiver kan indeholde meget detaljerede bestemmelser, som i praksis ikke giver medlemslandene råderum i forbindelse med den nationale gennemførelse af direktivet.

Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv til tiden, kan borgerne alligevel efter fristen hvor direktivet skulle have været gennemført påberåbe sig direktivets bestemmelser. Det kræver dog, at der er tale om præcise og ubetingede bestemmelser. Dette kaldes for princippet om direktivets direkte virkning, som er fastlagt via EU-Domstolens praksis.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 06-12-2010  - Birgitte Mårup